Sklep zdrowe gary - produkty ekologiczne wrocław, zdrowa żywność wrocław, produkty bezglutenowe wrocław, żywność ekologiczna wrocaw, sklep ekologiczny wrocław, zdrowe jedzenie wrocław, bio sklep wrocław, zdrowa żywność online

biuro rachunkowe Wrocław

skateshop online, hip hop sklep, bluza ganja mafia, demonologia sklep, snapback, koszulka elpolako, t-shirt koka, nerka dill, spodnie dresowe wsrh, saszetka diemente wear, bluza prosto, stoprocent wrocław, ssg wyprzedaż.

Sklep agustoshop.pl - kuchnia molekularna tekstury, szkło barowe sklep

facebook
 • Plan zajęć

  GRUPA POCZĄTKUJĄCAX

  PONIEDZIAŁEK

  WTOREK16:00 - 18:00

  ŚRODA

  CZWARTEK16:30 - 18:00

  PIĄTEK

  SOBOTA09:00 - 12:30

  NIEDZIELA

 • +48 501 381 215
 • Kontakt

  Wrocławski Sportowy Klub Taekwon-do I.T.F. X

  Adres korespondencyjnyBystrzycka 75/7,
  54-215 Wrocław

  TreningiSzkoła Podstawowa nr 38,
  ul. Horbaczewskiego 61,
  54-215 Wrocław

  Kontakt

  Sending your message. Please wait...

  Thanks for sending your message! We'll get back to you shortly.

  There was a problem sending your message. Please try again.

  Please complete all the fields in the form before sending.

Regulamin egzaminacyjny

I. Dokumenty potwierdzające nadanie stopnia szkoleniowego TKD

 • Poziom wyszkolenia w Taekwon-do stwierdza się na podstawie nadanego odpowiedniego stopnia szkoleniowego.
 • Stopnie, o których mowa w ust. 1, nadaje lub cofa, a także zawiesza lub cofa wynikające z nich uprawnienia Polski Związek Taekwon-do.
 • Dokumentem stwierdzającym posiadanie uzyskanych stopni szkoleniowych Taekwon-do jest odpowiedni certyfikat.
 • Polski Związek prowadzi rejestr wydanych certyfikatów.
 • Organizator sporządza protokół z przebiegu egzaminu, w którym stwierdza się wynik egzaminu. Protokół podpisuje egzaminator, albo członkowie komisji i organizator.
 • Organizator, w terminie dwóch tygodni od daty egzaminu, przesyła do Polskiego Związku Taekwon-do protokół wraz z należnymi opłatami za certyfikaty. Wyjątek stanowią egzaminy przeprowadzone w lipcu i sierpniu, z których protokoły muszą być przesłane do 15 września.
 • Organizatorowi nie przestrzegającemu terminu rozliczeń nalicza się ustawowe odsetki karne. Jeżeli wysokość odsetek nie przekracza 10 zł Polski Związek Taekwon-do umarza je.
 • Polski Związek Taekwon-do może uznać za równorzędne kwalifikacje uzyskane za granicą, określające poziom wyszkolenia w Taekwon-do, na podstawie przedłożonych dokumentów.

II. Egzamin na stopnie szkoleniowe TKD

 • Stopień szkoleniowy można uzyskać tylko i wyłącznie w drodze egzaminu.
 • Egzamin przeprowadza się zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi na poszczególne stopnie szkoleniowe.
 • Egzamin na stopnie szkoleniowe przeprowadza egzaminator upoważniony przez Polski Związek Taekwon-do lub komisja, w skład której wchodzi upoważniony egzaminator.
 • W przypadku stwierdzenia, że egzamin na stopnie szkoleniowe Taekwon-do został przeprowadzony z naruszeniem wymagań egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 6, przeprowadza się powtórny egzamin przed egzaminatorem lub komisją wyznaczoną przez Polski Związek Taekwon-do.
 • W przypadku negatywnej oceny z egzaminu, o którym mowa w ust. 10, cofa się przyznany stopień szkoleniowy.
 • Osoby, którym nadano stopień szkoleniowy w Taekwon-do, są uprawnione do udziału w zajęciach, treningach lub zawodach Taekwon-do, w których regulaminy wymagają od zawodników posiadania określonego stopnia szkoleniowego.

III. Osoby uprawnione do przeprowadzania egzaminów

 • Do przeprowadzania egzaminów upoważnieni są egzaminatorzy PZTKD.
 • Egzaminatorzy PZTKD dzielą się na:
  1. egzaminatorów z prawem nadawania stopni do 1 kup włącznie, na terenie całego kraju (uprawnienia te przysługują po dwóch latach od uzyskania praw egzaminatorskich),
  2. egzaminatorów z prawem nadawania stopni do 1 kup włącznie, na terenie swojego województwa (uprawnienia te przysługują po roku od uzyskania praw egzaminatorskich),
  3. egzaminatorów z prawem nadawania stopni do 1 kup włącznie, jedynie w obrębie własnego klubu (uprawnienia te przysługują po uzyskaniu stopnia mistrzowskiego IV Dan i złożeniu pisemnego wniosku do wiceprezesa PZTKD ds. szkoleniowo-technicznych).
 • Lista egzaminatorów ustalana jest corocznie na okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Proponuje ją Wiceprezes ds. szkoleniowych, a zatwierdza Zarząd Polskiego Związku Taekwon-do.

IV. Częstotliwość przeprowadzania egzaminów

 • Egzaminy na stopnie uczniowskie przeprowadzane są dwa razy w roku.
 • Prawo do trzeciego egzaminu w roku zawodnik uzyskuje z chwilą odbycia dwóch obozów szkoleniowo-technicznych Taekwon-do, tj. minimum 100 godzin praktyki potwierdzonych podpisami instruktorów prowadzących zajęcia na obozach.
  Instruktorzy ci muszą posiadać stopień minimum IV Dan.

V. Zakres promocji

 • Prawidłowo odbyty egzamin daje promocję o 1 kup.
 • Zawodnik może uzyskać promocję o 3 kup w przypadku, gdy jest to uzasadnione jego wysokim poziomem technicznym. Promocję taką może otrzymać tylko jeden raz i jedynie w zakresie stopni do 6 kup.
 • Zawodnik może uzyskać promocję o 2 kup w przypadku, gdy jest to uzasadnione jego wysokim poziomem technicznym. Promocję taką może otrzymać nie więcej niż 3 razy lub nie więcej niż 2 razy w przypadku, gdy wcześniej otrzymał już promocję o 3 kup.
 • Wszystkie promocje nadane w wyniku przeprowadzenia dodatkowych egzaminów nie mogą być wyższe niż o 1 kup.
 • W przypadku, gdy poziom techniczny zdającego drastycznie lub wyraźnie odbiega od poziomu jaki powinien spełniać posiadający dotychczas stopień, egzaminator może nałożyć zakaz odbywania następnego egzaminu.
 • W przypadku, gdy zawodnik zdaje egzamin poza swoim macierzystym klubem, musi uzyskać zgodę na piśmie od swojego trenera prowadzącego.

VI. Kryteria powoływania egzaminatorów PZTKD

 • Ukończony 25 rok życia.
 • Stopień minimum IV Dan.
 • Legitymacja instruktora Taekwon-do wydana przez PZTKD.
 • Czynna praca instruktorska w klubie zrzeszonym w PZTKD.
 • Dyspozycyjność.

VII. Kryteria zmiany zasięgu uprawnień lub pozbawienia
funkcji egzaminatora PZTKD

 • Brak uzasadnionej aktywności egzaminacyjnej (nie przeprowadzenie egzaminu przez okres 2 lat).
 • Brak czynnego udziału w szkoleniach i seminariach dla egzaminatorów organizowanych przez PZTKD.
 • Naruszenie regulaminu egzaminacyjnego.
 • Zawieszenie lub wykluczenie z PZTKD.
 • Nieterminowe regulowanie należności za certyfikaty (dotyczy egzaminatorów, którzy są jednocześnie organizatorami egzaminów).
 • Nieetyczne postępowanie.
 • Zaprzestanie pracy instruktorskiej w Klubie.
 • Nieopłacenie przez Klub, w którym egzaminator pracuje, jako instruktor, składki członkowskiej do PZTKD lub zawieszenie, czy wykluczenie tego Klubu.

COPYRIGHT ©WSKT 2003-2017. ALL RIGHTS RESERVED.