facebook
 • Zajęcia
 • +48 501 381 215
 • Contact

  Let's Keep In Touch!X

  ADDRESSBystrzycka 75/7, 54-215 Wrocław

  LEAVE A COMMENT

  Sending your message. Please wait...

  Thanks for sending your message! We'll get back to you shortly.

  There was a problem sending your message. Please try again.

  Please complete all the fields in the form before sending.

Regulamin egzaminacyjny

I. Dokumenty potwierdzające nadanie stopnia szkoleniowego TKD

 • Poziom wyszkolenia w Taekwon-do stwierdza się na podstawie nadanego odpowiedniego stopnia szkoleniowego.
 • Stopnie, o których mowa w ust. 1, nadaje lub cofa, a także zawiesza lub cofa wynikające z nich uprawnienia Polski Związek Taekwon-do.
 • Dokumentem stwierdzającym posiadanie uzyskanych stopni szkoleniowych Taekwon-do jest odpowiedni certyfikat.
 • Polski Związek prowadzi rejestr wydanych certyfikatów.
 • Organizator sporządza protokół z przebiegu egzaminu, w którym stwierdza się wynik egzaminu. Protokół podpisuje egzaminator, albo członkowie komisji i organizator.
 • Organizator, w terminie dwóch tygodni od daty egzaminu, przesyła do Polskiego Związku Taekwon-do protokół wraz z należnymi opłatami za certyfikaty. Wyjątek stanowią egzaminy przeprowadzone w lipcu i sierpniu, z których protokoły muszą być przesłane do 15 września.
 • Organizatorowi nie przestrzegającemu terminu rozliczeń nalicza się ustawowe odsetki karne. Jeżeli wysokość odsetek nie przekracza 10 zł Polski Związek Taekwon-do umarza je.
 • Polski Związek Taekwon-do może uznać za równorzędne kwalifikacje uzyskane za granicą, określające poziom wyszkolenia w Taekwon-do, na podstawie przedłożonych dokumentów.

II. Egzamin na stopnie szkoleniowe TKD

 • Stopień szkoleniowy można uzyskać tylko i wyłącznie w drodze egzaminu.
 • Egzamin przeprowadza się zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi na poszczególne stopnie szkoleniowe.
 • Egzamin na stopnie szkoleniowe przeprowadza egzaminator upoważniony przez Polski Związek Taekwon-do lub komisja, w skład której wchodzi upoważniony egzaminator.
 • W przypadku stwierdzenia, że egzamin na stopnie szkoleniowe Taekwon-do został przeprowadzony z naruszeniem wymagań egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 6, przeprowadza się powtórny egzamin przed egzaminatorem lub komisją wyznaczoną przez Polski Związek Taekwon-do.
 • W przypadku negatywnej oceny z egzaminu, o którym mowa w ust. 10, cofa się przyznany stopień szkoleniowy.
 • Osoby, którym nadano stopień szkoleniowy w Taekwon-do, są uprawnione do udziału w zajęciach, treningach lub zawodach Taekwon-do, w których regulaminy wymagają od zawodników posiadania określonego stopnia szkoleniowego.

III. Osoby uprawnione do przeprowadzania egzaminów

 • Do przeprowadzania egzaminów upoważnieni są egzaminatorzy PZTKD.
 • Egzaminatorzy PZTKD dzielą się na:
  1. egzaminatorów z prawem nadawania stopni do 1 kup włącznie, na terenie całego kraju (uprawnienia te przysługują po dwóch latach od uzyskania praw egzaminatorskich),
  2. egzaminatorów z prawem nadawania stopni do 1 kup włącznie, na terenie swojego województwa (uprawnienia te przysługują po roku od uzyskania praw egzaminatorskich),
  3. egzaminatorów z prawem nadawania stopni do 1 kup włącznie, jedynie w obrębie własnego klubu (uprawnienia te przysługują po uzyskaniu stopnia mistrzowskiego IV Dan i złożeniu pisemnego wniosku do wiceprezesa PZTKD ds. szkoleniowo-technicznych).
 • Lista egzaminatorów ustalana jest corocznie na okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Proponuje ją Wiceprezes ds. szkoleniowych, a zatwierdza Zarząd Polskiego Związku Taekwon-do.

IV. Częstotliwość przeprowadzania egzaminów

 • Egzaminy na stopnie uczniowskie przeprowadzane są dwa razy w roku.
 • Prawo do trzeciego egzaminu w roku zawodnik uzyskuje z chwilą odbycia dwóch obozów szkoleniowo-technicznych Taekwon-do, tj. minimum 100 godzin praktyki potwierdzonych podpisami instruktorów prowadzących zajęcia na obozach.
  Instruktorzy ci muszą posiadać stopień minimum IV Dan.

V. Zakres promocji

 • Prawidłowo odbyty egzamin daje promocję o 1 kup.
 • Zawodnik może uzyskać promocję o 3 kup w przypadku, gdy jest to uzasadnione jego wysokim poziomem technicznym. Promocję taką może otrzymać tylko jeden raz i jedynie w zakresie stopni do 6 kup.
 • Zawodnik może uzyskać promocję o 2 kup w przypadku, gdy jest to uzasadnione jego wysokim poziomem technicznym. Promocję taką może otrzymać nie więcej niż 3 razy lub nie więcej niż 2 razy w przypadku, gdy wcześniej otrzymał już promocję o 3 kup.
 • Wszystkie promocje nadane w wyniku przeprowadzenia dodatkowych egzaminów nie mogą być wyższe niż o 1 kup.
 • W przypadku, gdy poziom techniczny zdającego drastycznie lub wyraźnie odbiega od poziomu jaki powinien spełniać posiadający dotychczas stopień, egzaminator może nałożyć zakaz odbywania następnego egzaminu.
 • W przypadku, gdy zawodnik zdaje egzamin poza swoim macierzystym klubem, musi uzyskać zgodę na piśmie od swojego trenera prowadzącego.

VI. Kryteria powoływania egzaminatorów PZTKD

 • Ukończony 25 rok życia.
 • Stopień minimum IV Dan.
 • Legitymacja instruktora Taekwon-do wydana przez PZTKD.
 • Czynna praca instruktorska w klubie zrzeszonym w PZTKD.
 • Dyspozycyjność.

VII. Kryteria zmiany zasięgu uprawnień lub pozbawienia
funkcji egzaminatora PZTKD

 • Brak uzasadnionej aktywności egzaminacyjnej (nie przeprowadzenie egzaminu przez okres 2 lat).
 • Brak czynnego udziału w szkoleniach i seminariach dla egzaminatorów organizowanych przez PZTKD.
 • Naruszenie regulaminu egzaminacyjnego.
 • Zawieszenie lub wykluczenie z PZTKD.
 • Nieterminowe regulowanie należności za certyfikaty (dotyczy egzaminatorów, którzy są jednocześnie organizatorami egzaminów).
 • Nieetyczne postępowanie.
 • Zaprzestanie pracy instruktorskiej w Klubie.
 • Nieopłacenie przez Klub, w którym egzaminator pracuje, jako instruktor, składki członkowskiej do PZTKD lub zawieszenie, czy wykluczenie tego Klubu.